Żelechów    

Kartka z kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
23 Czerwca 2018
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą:
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak

Informacje

Zamówienia publiczne

 

Informacja Przestrzenna

   

      portal_mapowy

 

rdr_odpady

Gospodarka

Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie nałogom

Ochrona środowiska

Informator teleadresowy

Gminna Ewid. Zabytków

 

gez

logo_mikroporady2

obywatel_slider
mes_2_niebieski

nieodplatna_pomoc_prawna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ŻELECHOWIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie został powołany 28 września 1995 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XX/94/95. Powstał w formie samodzielnej, odrębnej organizacyjnie jednostki budżetowej.

Zadaniem Ośrodka, zgodnie z zapisami ww. uchwały, jest diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb pomocy społecznej oraz bieżąca analiza stanu pomocy społecznej i jej koordynacja na terenie gminy Żelechów.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje politykę społeczną państwa i gminy mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb oraz pomoc w osiągnięciu warunków życia odpowiadających godności człowieka.

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Dane kontaktowe:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1

08-430 Żelechów
tel. (25) 754 11 46

Kierownik: Ewa Jaśkiewicz

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 12. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizmu lub narkomanii;
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pozostałe zasady:

 1. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak tej współpracy skutkuje znacznym ograniczeniem, lub odmową udzielenia pomocy. Współpraca ta polega na ustalaniu wspólnych celów i zadań do realizacji przez obie strony tak, aby efektem pomocy było rozwiązanie wiodącego problemu osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.
 2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza dla osób, które mają wszelkie warunki do tego, aby podjąć pracę.
 3. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
 4. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

KRYTERIUM DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej)
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (zwanej kryterium dochodowym osoby w rodzinie)
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 4. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do ww. dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

 

 

PROJEKT SYSTEMOWY W LATACH 2013-2014

kl_zelechow_ue

Gmina Żelechów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie realizuje projekt systemowy pod nazwą „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Żelechów, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 12 osób: 6 osób w 2013 roku i 6 osób w 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wykształcenia i umiejętności zawodowych a także wzrost potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców gminy. W ramach projektu realizowane są m.in. takie działania jak: szkolenia zawodowe, wsparcie psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym. Wszystkie osoby przystępujące do projektu po ukończeniu otrzymają certyfikaty.

 

Zespół zarządzający projektem
pn. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”


Ewa Jaśkiewicz
Osoba zarządzająca projektem

Joanna Łuczak
Specjalista pracy socjalnej

Elżbieta Majek
Specjalista pracy socjalnej

Sylwia Paczek
Specjalista pracy socjalnej

Edyta Pazura
Główna Księgowa

 

KRONIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHOWIE
Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL
pn. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”

 

2014

 

Podsumowanie projektu

 

W dniu 16 grudnia 2014 r. odbyło się podsumowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. Na spotkanie przybyli beneficjenci projektu, Kierownik Sekcji EFS firmy szkoleniowej Global Training Centre Sp. z o.o. z Warszawy oraz zespół projektowy.

 

Spotkanie dało możliwość podsumowania realizacji projektu przez Ośrodek. W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystające z pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród klientów M-GOPS w Żelechowie. W projekcie udział wzięło 6 osób uwzględniając równość szans i płci, w tym 4 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby uczestniczące w projekcie uzyskały wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz ukończyły kurs zawodowy prawo jazdy kat. B, zwiększając tym samym szanse na usamodzielnienie.

 

Po uroczystym wręczeniu certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

 

 

Kurs zawodowy Prawo jazdy kat. B.

 

W ramach realizowanego projektu z POKL przez tutejszy Ośrodek pn. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” jest prowadzony kurs zawodowy Prawo jazdy kat. B.

 

 

Projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” w trakcie realizacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie informuje, że projekt systemowy w 2014 r. jest realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W miesiącu kwietniu oraz maju 2014 r. odbyły się szkolenia  dla beneficjentów projektu, warsztaty kompetencji społecznych, w czerwcu 2014 r. warsztaty doradztwa zawodowego i indywidualne konsultacje.

 

 

Rekrutacja do projektu w roku 2014

prawo_jazdyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie w roku 2014 kontynuuje projekt systemowy w ramach projektu dwuletniego na lata 2013-2014 pod tytułem: „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. W roku 2014 podjęto działania, w ramach których zakwalifikowano do projektu 6 osób. W projekcie zaplanowano:

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
- warsztaty zarządzania domowym budżetem
- warsztaty doradztwa zawodowego
- indywidualne doradztwo zawodowe
- kurs zawodowy Prawo jazdy kat. B

 

2013

 

Realizacja Projektu Systemowego w MGOPS w Żelechowie

W dniu 10 grudnia 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie podsumowano realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przywitała gości oraz przedstawiła działania i cele projektowe. Zostały wręczone certyfikaty. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się poczęstunek.

 

 

Rozpoczęły sie kursy sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej


W listopadzie 2013 roku w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez tutejszy Ośrodek pt. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci projektu rozpoczęli kurs sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

 

 

Warsztaty doradztwa zawodowego zakończone

W miesiącu sierpniu 2013 roku odbyły się warsztaty z doradztwa  zawodowego oraz psychologicznego dla 6 beneficjentów w ramach realizowanego projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

 

 

Warsztaty kompetencji społecznych

W  czerwcu 2013 roku rozpoczęły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie warsztaty kompetencji społecznych dla 6 beneficjentów w ramach realizowanego projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. Wszyscy beneficjenci brali udział w warsztatach grupowych jak i indywidualnych z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

 

 

 

____________________________________________________

 

 

Inwestycje

inwestycje_menu

 

2017a

 

logo_rynek_b

 

logo_kochanowskiego

 

logo_komunalny_aleja

 

logo_drogi_gminne

 

2016a

 

rewitalizacja_ratusza_menu

 

 

2015

 

goniwilkszkola

 

klub

 

elewacjawola

 

ogrodzenielomnica

 

drogi

 

wiaty

 

alejka

 

gozdek

 

2014

 

budowa_kanalizacji

 

oswietlenie_Piastow

 

boisko_ZS

 

pilsudskiego34

 

zsStefanow

 

oczyszczalnie

 

drogi

 

plac_zabaw

 

silownie

 

szatnia

 

2013a

 

logo_ratusz

 

inwestycje_drogowe

 

siec_wodociagowa

 

remontlazienek

 

solecki_menu

 

2012a

 

remonty_drog

 

solecki_menu


budowa_lomnica

epuap-logo

zakladanie

uslugi

baner_KDR

logo_smieci2

Przekaż stare fotografie

 

Znajdź na stronie

Godziny pracy urzędu

Praca Urzedu 2018

Indywidualizacja 2013/14

kl_ue_mod_220

 

Zaczarowany świat teatru

kl_ue_mod_220

Zamki, rycerze, turnieje

kl_ue_mod_220

Mały odkrywca w przedsz.

kl_ue_mod_220

Przedsz. w świecie sztuki

kl_ue_mod_220

Pr. ręczne - trad. i nowocz.

kl_ue_mod_220

kl_ue_mod_220

   Poprawa dostępności do edukacji

   przedszkolnej w Gminie Żelechów

   poprzez stworzenie punktów

   przedszkolnych w miejscowościach

   Stary Kębłów i Stary Goniwilk

Wstąp do NSR!

 

nsr

Żelechów w statystyce

 

stat_vademecum_samorzadowca

Dzienniki urzędowe

 

Żelechów

 

Żelechów

Warto przeczytać

 

historia_zel_m   traugutt_m

zelechow_na_starej_fotografii_m   monografia_m

folder_Traugutt_130

Żelechów w obiektywie

W tej chwili nas ogląda

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości